کلیسای ننه مریم یک بنای متعلق به دوره ی ساسانی میباشد که به گفته بعضی دومین کلیسای قدیمی جهان میباشد. این کلیسا که قبلا معبد آتش بوده بسیار ساده و فاقد تزیین و گچ بری و... میباشد.. در مجاورت این کلیسا یک کلیسای دیگر به نام آنجلیک نیز وجود دارد.

ادامه مطلب