مسجد سردار ارومیه مربوط به دوران قاجار بوده و دارای دو شبستان کوچک و بزرگ میباشد که در محل اتصال این دو شبستان یک بالکن چوبی برای استفاده بانوان وجود دارد. تمام مسجد به استثنای ستونهایش از آجر ساخته شده است.

ادامه مطلب